Kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La

Để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh, tỉnh đã xây dựng thí điểm trung tâm điều hành thông minh với các phân hệ: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu thống kê; hệ thống tương tác với người dân; giám sát điều hành cho lĩnh vực y tế, giáo dục; Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông; Giám sát, điều hành chỉ tiêu ngân sách; Giám sát phản ánh kiến nghị người dân. 

Phát triển hạ tầng đô thị thông minh. Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Sơn La đạt 100%, hầu hết các máy tính đều được kết nối Internet; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước đã được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn. Hạ tầng dịch vụ viễn thông tập trung nâng cấp mở rộng hạ tầng mạng di động 4G, hoàn thành phát triển 100% xã có hạ tầng băng rộng cáp quang, phổ cập mạng thông tin di động 4G; tỷ lệ bản được phủ sóng băng rộng di động 4G đạt 98,50%, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 94,86%; tỷ lệ số thuê bao sử dụng dịch vụ di động có điện thoại thông minh khoảng 59,64%; tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang đạt 39,05%; tỷ lệ người sử dụng Internet toàn tỉnh ước đạt 46,34%.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh, tỉnh đã xây dựng thí điểm trung tâm điều hành thông minh với các phân hệ: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu thống kê; hệ thống tương tác với người dân; giám sát điều hành cho lĩnh vực y tế, giáo dục; Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông; Giám sát, điều hành chỉ tiêu ngân sách; Giám sát phản ánh kiến nghị người dân. Đến tháng 11/2023, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Sơn La đã có 38 sở, ban, ngành, ban đảng, tổ chức đoàn thể của tỉnh tham gia xây dựng chỉ tiêu báo cáo, hoàn thành hệ thống bảng biểu và cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý điều hành của ngành và công tác tổng hợp báo cáo tình hình, công tác giám sát, điều hành kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh tại một số lĩnh vực như: phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro, thiên tai, Phát triển giao thông thông minh. Bên cạnh đó, tỉnh hiện đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý điều hành, trong các hoạt động quản lý khoa học, du lịch như: Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (UAV) tích hợp công nghệ 4.0 theo dõi sinh trưởng, sức khỏe một số cây trồng nông nghiệp (xoài, nhãn) trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình (BIM) quản lý công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La; ứng dụng công nghệ VR (công nghệ thực tế ảo) xây dựng mô hình tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La…

Phát triển các tiện ích thông minh cho dân cư đô thị và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. Các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Sơn La (Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã đã được triển khai tại UBND tỉnh, 12 UBND huyện, thành phố và 204 xã, phường,thị trấn; Hệ thống Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh đã được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn; Hệ thống Thư công vụ tiếp tục được triển khai mở rộng đến trên 12.000 tài khoản thư công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại 725 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với hơn 11.000 người dùng, đảm bảo việc gửi nhận văn bản đi, văn bản đến của các cơ quan, đơn vị;

Đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có Cổng/Trang Thông tin điện đáp ứng yêu cầu, đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu về tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương, các tin tức thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh  nghiệp khai thác thông tin. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được triển khai góp phần đồng bộ, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quan lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet) được triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử được nhanh, thuận lợi, đảm bảo an toàn thông tin; tiết kiệm thời gian trình ký và chi phí in sao, chuyển phát tài liệu. Đến tháng 10/2023, 100% các cơ quan quản lý Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ký văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã thực hiện trao đổi, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tổng số chứng thư số chuyên dùng được cấp trên địa bàn tỉnh là 4.371 chứng thư số, trong đó: Chứng thư số tổ chức: 885 chứng thư số; Chứng thư số cá nhân: 3.486 chứng thư số với 3.258 chứng thư số loại USB Token, 228 chứng thư số loại SIM PKI;

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; liên thông, đồng bộ cả 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã. Đến tháng 10/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La là 1.153 dịch vụ (trong đó: 17 dịch vụ công trực tuyến một phần, 1.136 dịch vụ công trực tuyến toàn trình); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến/tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có phát sinh hồ sơ cả trực tuyến và không trực tuyến là 308/348 dịch vụ (đạt tỷ lệ 88,51%); toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 236.976 hồ sơ, trong đó 46.406 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 190.570 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (đạt tỷ lệ 80.42%); Duy trì tích hợp 538 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm: 294 dịch vụ cấp tỉnh, 185 dịch vụ cấp huyện, 59 dịch vụ cấp xã (trong đó có 10/12 huyện đã cung cấp, tích hợp tối thiểu 3 dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch cho tất cả các xã trực thuộc).

Nguyễn Hạnh